Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNAZgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
METALLBAU Monika Chrostowska z siedzibą w Cychrach przy ul. Kostrzyńskiej 1, tel. 663 101 048.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przedstawienia oferty, zawarcia i realizacji umowy, w tym również w celu wykonania robót, usług, dostaw, realizacji płatności, obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej:
a) zawarcia i wykonania łączącej nas umowy w tym zapewnienia poprawnej jakości robót, usług i dostaw przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO,
b) wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych na podstawie art. 6 ust.1 pkt c RODO, np.: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje, zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie realizacji umowy.
c) wykrywania nadużyć i zapobiegania im – przez czas trwania umowy a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich po stępowań.
d) ustalenia ochrony praw Administratora Danych i dochodzenia roszczeń co w tym w szczególności dochodzenie zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
e) przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód,
f) weryfikacji wiarygodności płatniczej.
3. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4. Pani/Pana dane mogą być przekazywane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, to jest m.in. podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych, informatycznych, i innych firm outsourcingowych – w zakresie w jakim staną się podmiotem przetwarzającym.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora Danych wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji obowiązków prawnych oraz obowiązków wynikających z umowy, a następnie nie dłużej niż czas w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane (np. podatkowe) i przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować niemożliwością realizacji zlecenia.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

DEFINICJEWymienione niżej pojęcia otrzymują następujące znaczenie:

 • Administrator – Monika Chrostowska METALLBAU Przedsiębiorca: Monika Chrostowska NIP: 5971288288 , REGON: 321182828
 • Użytkownik – podmiot odwiedzający i korzystający z Strony internetowego;
 • Formularz kontaktowy – formularz udostępniony Użytkownikowi na Stronie, w celu kontaktu lub złożenia zamówienia;
 • Pliki Cookies – pliki tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie Użytkownika odwiedzającego naszą Strona, pozwalające na identyfikację użytkownika i dostosowywanie witryny do jego preferencji;

INFORMACJE O KORZYSTANIU ZE STRONY

 • Podstawowym celem naszej Strony jest umożliwienie Użytkownikowi bezpośredniego i szybkiego kontaktu z Administratorem poprzez możliwość zadawania pytań, uzyskiwania informacji, zapytania o pracę, otrzymania aktualnych katalogów.
 • Korzystanie ze Strony oraz podanie danych osobowych przez Użytkownika w Formularzu kontaktowym jest dobrowolne. Użytkownik w każdym czasie może żądać usunięcia jego danych osobowych, które przekazał za pośrednictwem Formularza kontaktowego.
 • W celu skorzystania z usług naszej Strony niezbędne jest posiadanie urządzeń umożliwiających połączenie z siecią Internet, przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www oraz prawidłowo skonfigurowanej poczty e-mail.
 • W celu uzyskania informacji o produktach Firmy, zadania pytania, otrzymania oferty, otrzymania odpowiedzi na wskazane pytanie przez Użytkownika, skontaktowania się z Użytkownikiem w celu udzielania odpowiedzi, udzielenia Użytkownikowi pomocy, Użytkownik zostanie poproszony o podanie swoich danych osobowych tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, firmy. Wymaga to wypełnienia odpowiedniego Formularza kontaktowego.
 • Administrator gwarantuje, że adresy oraz dane gromadzone za pomocą Formularza kontaktowego nie będą wykorzystywane do komunikacji z Użytkownikiem w celu innym niż odpowiedź na zadane pytania, odpowiedź na zgłoszenie reklamacyjne, przekazanie zamówionego przez Użytkownika oferty Administratora i w celu przekazania ewentualnych informacji o interwencjach administracyjnych i technicznych. Ewentualna korespondencja w innych sprawach może się odbywać tylko za uprzednią zgodą Użytkownika.
 • Podczas wizyty Użytkownika na Stronie automatycznie zbierane są dane dotyczące takiej wizyty, tj. adres IP, typ przeglądarki.
 • Zaznaczenie odpowiednich pól w Formularzu kontaktowym oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r.
 • Administrator nie udostępnia ani nie przekazuje podmiotom trzecim jakichkolwiek danych osobowych posiadanych w ramach bazy danych osobowych, o której mowa powyżej. Przekazanie w/w. informacji następuje wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego organów państwa, w szczególności po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych do prowadzonych postępowań.
 • Administrator dokłada wszelkich starań technicznych i organizacyjnych w celu należytej ochrony podawanych przez Użytkowników danych osobowych.
 • Administrator dokonał przeszkolenia pracowników posiadających upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w celu zapewnienia należytego bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników.

FORMULARZ

 • Na naszej Stromie funkcjonuje Formularz, za pomocą którego Użytkownik może zadać pytanie Administratorowi, zapytać o Produkt poprzez wypełnienie części opisowej Formularza.
 • W celu skorzystania z Formularza Użytkownik zostanie poproszony o wskazanie swoich danych osobowych tj. imienia i nazwiska, nazwę firmy, adresu e-mail, numeru telefonu. Wskazanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.

PRAWA AUTORSKIE

 • Wszystkie prawa do utworów, w szczególności do artykułów, zdjęć, baz danych opublikowanych w Stronie są zastrzeżone na rzecz Administratora.
 • Wykorzystanie umieszczonych w Stronie danych określonych powyżej w sposób wykraczający poza dopuszczalny przez przepisy prawa, bez zgody Administratora, jest zabroniony.
 • Niekóre grafiki wykorzystane na Stronie zostały zakupione na 123rf.com.

GROMADZENIE DANYCH

 • W niniejszej Polityce prywatności dane, które identyfikują Państwa, określamy jako „Dane Osobowe”. Administrator Strony gromadzi Państwa Dane Osobowe w celu realizacji Państwa próśb, co może obejmować: odpowiedź na zadane pytania, odpowiedź na zgłoszenie reklamacyjne, przekazanie oferty Administratora i w celu przekazania ewentualnych informacji o interwencjach administracyjnych i technicznych.
 • Dane Osobowe oznaczają jakiekolwiek informacje, za pomocą których możliwe jest zidentyfikowanie Państwa jako konkretnych osób fizycznych takie, jak: imię i nazwisko, firma, adres e-mail, numer telefonu.
 • Nie jest dozwolone przekazanie danych osobowych innej osoby.
 • Odwiedzając Strona, Państwa adres IP nie jest łączony z żadnymi Danymi Osobowymi.
 • Dane Osobowe nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi przez firmę Monika Chrostowska METALLBAU
 • Strona może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator sugeruje zapoznać się z Polityką prywatności ustaloną na innych stronach internetowych. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy tylko naszej Strony wraz z jego podstronami.

PLIKI COOKIES

 • Strona wykorzystuje pliki typu cookies, które służą do identyfikacji przeglądarki Użytkownika, nie pobierają jednak jego danych osobowych. Warunkiem sprawnego działania Plików cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę internetową oraz nie usuwanie z dysku komputera, o czym Użytkownik samodzielnie podejmuje decyzję.
 • Strona informuje, że wykorzystywane przez Użytkowników przeglądarki stron internetowych domyślnie dopuszczają przechowywanie informacji w formie tzw. Plików cookies, w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik, w każdym czasie, może dokonać personalizacji tych ustawień. Brak personalizacji ustawień przez Użytkownika skutkuje, że opisane w ust. 1 informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika, w następstwie czego Strona będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do opisanych powyżej informacji. Urządzeniem końcowym Użytkownika może być komputer, telefon komórkowy, urządzenie mobilne.
 • Strona może umieścić Pliki cookies w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia.
 • Przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do Plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.
 • Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.
 • Pliki cookies są wykorzystywane przez administratora niniejszego Strony w celu:
 • dostosowania zawartości stron internetowych Strony do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • udoskonalenia Strony, poprzez maksymalną indywidualizację treści wyświetlanych dla danego użytkownika Strony;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 1. Poniżej przedstawiamy sposoby na zmianę lub wyłączenie plików cookies:
 • W przeglądarce Mozilla Firefox:
  W menu “Narzędzia” Użytkownik powinien wybrać zakładkę “Opcje”, a następnie zakładkę “Prywatność”. Przeglądarka umożliwia zaznaczenia, że Użytkownik nie chce być śledzony w ogóle albo może usunąć pojedyncze Pliki cookies dla poszczególnych witryn.
 • W przeglądarce Microsoft Internet Explorer:
  W menu “Narzędzia” Użytkownik powinien wybrać zakładkę “Opcje internetowe” i w nich zakładkę “Prywatność”. Za pomocą suwaka Użytkownik może dostosować poziom prywatności, albo klawiszem “Witryny” może zarządzać ustawieniami poszczególnych Stronaów internetowych.
 • W przeglądarce Google Chrome:
  W menu ukrytym w prawym górnym rogu przeglądarki Użytkownik powinien wybrać zakładkę “Narzędzia”, a następnie wybrać opcję “Wyczyść dane przeglądania…”. Oprócz możliwości czyszczenia Plików cookies, znajduje się tam link “Więcej informacji”, który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.
 • W przeglądarce Opera:
  Za pomocą ikony “Opera” w lewym górnym rogu Użytkownik powinien otworzyć menu i wybrać w nim opcję “Ustawienia”, a następnie opcję “Wyczyść historię przeglądania…”. Oprócz możliwości skasowania już ustawionych Plików cookies, znajduje się tam opcja “Zarządzaj Plikami cookies” prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.
 • W przeglądarce Safari:
  W menu “Safari” Użytkownik powinien wybrać zakładkę “Preferencje”, a następnie zakładkę “Prywatność”.

 

Facebook